X-Stand เริ่มต้นที่ 68 บาท

ขนาด จำนวน ราคาโครง ราคาโครง+งานพิมพ์ไวนิล
เกรด B

60 x 160 cm.

10 ชุด+ 68 270
ขนาด จำนวน ราคาโครง ราคาโครง+งานพิมพ์Glossy
เกรด A

60 x 160 cm.

10 ชุด+ 140 350
เกรด A

80 x 180 cm.

10 ชุด+ 190 490

**ขนาดอื่นๆกรุณาสอบถาม**